Model Test 8: Subiecte Bacalaureat Istorie 2020

Cosmin FLOREA23 iunie 2020

Examenul de bacalaureat național 2020

SUBIECTUL I (30 de puncte)


Citiţi, cu atenţie, sursele de mai jos:
A. „În linii generale secolul al XVII-lea moștenește instituțiile secolului precedent, le sporește chiar, dar mai cu seamă le precizează și le diversifică […]. Se fixează mai riguros atribuțiile dregătorilor, fără ca să se ajungă la o delimitare absolută a acestora. […] Începând cu epoca lui Bethlen, Matei Basarab şi Vasile Lupu, instituțiile câştigă în consistenţă şi eficienţă, funcţionalitatea acestora exercitându-se pe verticală, dinspre instituţia centrală spre cea locală.
În secolul al XVII-lea instituţiile centrale, domnul, Sfatul domnesc, Marea Adunare a Ţării în Moldova şi Ţara Românească, respectiv principele, Consiliul princiar şi Dieta în Transilvania, nu înregistrează modificări esenţiale. Domnii şi principii sunt aleşi de Stările privilegiate în momentele de mai mare libertate de mişcare sau numiţi direct de Imperiul Otoman; şi unii şi ceilalţi aveau nevoie de confirmarea puterii suzerane. […] În secolul al XVII-lea, Sfatul domnesc primeşte o nouă organizare, astfel că în afara Sfatului restrâns, alcătuit de mari dregători, funcţionează şi un Sfat mai larg, cunoscut în vremea lui Dimitrie Cantemir sub numele de divan. În acest secol Sfatul domnesc câştigă atributele unui Sfat al ţării, îndeplinind serviciile de ordin public.”
(M.Bărbulescu, D.Deletant, K.Hitchins, Ş.Papacostea, P.Teodor, Istoria României)
B. „Introducerea regimului fanariot în Moldova şi Ţara Românească a fost replica Porţii la situaţia internaţională ivită […] prin înlăturarea Imperiului Otoman din Europa Centrală. […] În 1711 în Moldova şi în 1716 în Ţara Românească, Nicolae Mavrocordat […] a fost chemat să inaugureze noua epocă fanariotă. […] Domnii sunt numiţi direct de Poartă, din rândul familiilor influente, Mavrocordat, Ipsilanti, dar şi dintre români, fără asentimentul ţării […]. Perioadele de domnie sunt scurte, cu unele excepţii, domnii fiind degradaţi la nivelul unor funcţionari ai Porţii, schimbaţi dintr-o ţară în alta. Pentru că sunt lipsiţi de iniţiativă în politica externă, ei ajung executorii fideli ai însărcinărilor otomane în raport cu marile puteri. Acest statut antrenează şi declinul puterii militare care se reduce la o gardă domnească chemată să asigure ordinea internă. […] Limitările puterii centrale şi presiunea otomană, deşi deosebit de grave, nu anulează autonomia ţărilor. Amestecul în viaţa internă a celor două ţări este însă vizibil întrucât Poarta se implică prin poruncile sale în conducerea efectivă, estompând atributele domneşti sau iniţiind măsuri de organizare social- politică.”
(M.Bărbulescu, D.Deletant, K.Hitchins, Ş.Papacostea, P.Teodor, Istoria României)

Pornind de la aceste surse, răspundeţi la următoarele cerinţe:
1. Numiţi domnitorul precizat în sursa B. 2 puncte
2. Precizaţi, din sursa A, o informație referitoare la Sfatul domnesc. 2 puncte
3. Menţionaţi două spații istorice precizate atât în sursa A, cât și în sursa B. 6 puncte
4. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare sursei care susţine că puterea suzerană trebuia să confirme atât domnitorii și principii aleși, cât și pe cei numiți. 3 puncte
5. Scrieţi o relaţie cauză-efect stabilită între două informaţii selectate din sursa B, precizând rolul fiecăreia dintre aceste informaţii (cauză, respectiv efect). 7 puncte
6. Prezentaţi două proiecte politice referitoare la statul român modern elaborate în perioada regimului politic la care se referă sursa B. 6 puncte
7. Menţionaţi o prevedere a legii fundamentale adoptată în statul român în 1866. 4 puncte

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


Citiţi, cu atenţie, sursa de mai jos:
„Sultanul Mehmed II cere Moldovei să-i recunoască suzeranitatea şi să-i plătească tribut. Domnul, Petru Aron, […] se supune și acceptă totodată să deschidă Cetatea Albă – portul Moldovei la mare – negustorilor turci. Prea grabnicei supuneri faţă de turci i se opune însă Ştefan [cel Mare], venit la tron după o îndelungată perioadă de lupte pentru domnie […] în cursul căreia regatele Poloniei şi Ungariei interveniseră din plin în treburile interne ale Moldovei. […] Împotriva acestor două state foloseşte chiar armele, atunci când ele trec la acţiuni militare contra Moldovei. Aşa se întâmplă în decembrie 1467 la Baia, unde ajunsese Matei Corvin [regele Ungariei] în înaintarea sa în Moldova cu intenţia de a-l înlătura pe Ștefan […]. Victoria lui Ștefan n-a fost completă la Baia din cauza trădării mai multor boieri. […]
Intervenţia lui Ștefan în războiul antiotoman începe prin încercarea de a smulge Ţara Românească de sub controlul Porţii şi a o reintegra în frontul antiotoman. După 1469 se află în conflict cu Radu cel Frumos până în 1473, când Ştefan îl alungă pe Radu de pe tron […]. Radu revine însă cu sprijin turcesc. Revine şi Ştefan în anul următor, alungându-l din nou pe Radu, pedepsind boierii potrivnici lui şi intrând practic în conflict direct cu turcii. În iarna lui 1474/1475 o mare armată otomană de aproximativ 120 000 de oameni (după surse moldovene), condusă de Soliman Paşa […] pătrunde în Moldova pentru a restabili dominaţia Porţii la Dunăre. Ştefan o aşteaptă lângă Vaslui, practicând tactica pământului pârjolit, ceea ce îi obligă pe turci să înainteze în căutarea hranei pentru oameni şi animale exact spre locul stabilit de Ştefan, la confluenţa Racovei cu Bârladul, care nu îngăduia decât o restrânsă desfăşurare de forţe. Atrase în lunca Bârladului, trupele turceşti sunt surprinse de cavaleria şi pedestraşii lui Ştefan, lovite de tunurile moldovenilor, şi mulţi turci cad dezorientaţi şi împotmoliţi în mlaştini. Urmărirea celor retraşi a fost la fel de cumplită, bătălia transformându-se într-o mare victorie, cea mai însemnată din istoria luptelor românilor cu turcii.”
(I. Bulei, O istorie a românilor)

Pornind de la această sursă, răspundeţi la următoarele cerinţe:
1. Numiţi „portul Moldovei la mare‟, precizat în sursa dată. 2 puncte
2. Precizaţi secolul la care se referă sursa dată. 2 puncte
3. Menţionaţi lupta din 1467 și o caracteristică a acesteia la care se referă sursa dată. 6 puncte
4. Menţionaţi, din sursa dată, două informaţii referitoare la Petru Aron. 6 puncte
5. Formulaţi, pe baza sursei date, un punct de vedere referitor la lupta de la Vaslui, susţinându-l cu două informaţii selectate din sursă. 10 puncte
6. Argumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaţia conform căreia în secolele al XII-lea – al XIII-lea au loc modificări instituționale în spațiul românesc intracarpatic. (Se punctează prezentarea unui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia.) 4 puncte

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


Elaboraţi, în aproximativ două pagini, un eseu despre evoluția politică a României în secolul al XX-lea, având în vedere:
– menţionarea celor două constituții adoptate în România, în primele patru decenii ale secolului al XX-lea și a câte unei prevederi a fiecăreia dintre acestea;
– prezentarea unei asemănări între prevederile legilor fundamentale ale României, adoptate în 1948, respectiv în 1952;
– precizarea constituției adoptată în România în deceniul șapte al secolului al XX-lea;
– formularea unui punct de vedere referitor la organizarea politică a României în ultimul deceniu al secolului al XX-lea şi susţinerea acestuia printr-un argument istoric.
Notă! Se punctează şi utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea eseului, evidenţierea relaţiei cauză-efect, elaborarea argumentului istoric (prezentarea unui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia), respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice şi încadrarea eseului în limita de spaţiu precizată.

BAREM DE EVALUARE ȘI NOTARE

SUBIECTUL I (30 de puncte)


SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


Informaţia istorică – 24 de puncte distribuite astfel:

Ordonarea şi exprimarea ideilor menţionate – 6 puncte distribuite astfel:
2 puncte pentru utilizarea limbajului istoric adecvat
1 punct pentru utilizarea parţială a limbajului istoric adecvat
1 punct pentru structurarea eseului (introducere – cuprins – concluzie)
2 puncte pentru respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice
1 punct pentru respectarea parţială a succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice
1 punct pentru respectarea limitei de spaţiu

« Model Test 7: Subiecte Bacalaureat Istorie 2020
Model Test 9: Subiecte Bacalaureat Istorie 2020 »

Ce mai citesc alții

Adaugă comentariu

Adaugă un comentariu

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii. Adresa de mail nu va fi publicată.
Prin postarea acestui comentariu declari că ai citit și ești de acord cu termenele și condițiile acestui site.